Tổng số giáo viên của trường là 21 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy.