Trường Mầm non Vàng Anh gồm: 01 điểm trung tâm và 03 điểm lẻ như sau:

+ 01 điểm trung tâm : có 04 phòng học lầu; 04 phòng chức năng; 02 nhà vệ sinh giáo viên và 08 nhà vệ sinh dùng cho trẻ.

+ 01 điểm lẻ Ấp Xóm tre: Có 04 phòng học lầu và 04 nhà vệ sinh dành cho trẻ.

+ 01 điểm lẻ Ấp Ninh Tân : Có 01 phòng học cấp 4.

+ 01 điểm lẻ Ấp vàm : Có 01 phòng học cấp 4.

- Có đầy đủ đồ dùng dạy học phục vụ cho các tiết dạy.