Ban giám hiệu trường gồm: 

01 Hiệu trưởng.

02 Phó hiệu trưởng